Súhrn informácií o stave žaloby Wadea Robsona

POZNÁMKA: ide o dlhý text 8-o , preto pokračujte v diskusii v odkaze na tému vo fóre: LINK

Poznámka 2: bola urobená oprava slov a gramatiky, robí sa priebežne.

Nové postupy a pokračovanie v prípade obvinení Wadea Robsona.

Najprv krátky súhrn histórie žaloby:

V máji/květnu 2013 ako žalujúci podal žalobu, v ktorej vzniesol obvinenia zo sexuálneho zneužívania Michalom Jacksonom.

Vo februári/únoru 2014 doplnil svoju žalobu o obvinenia zo zodpovednosti za zneužívanie spoločností, ktoré patrili a ktorým vlastníkom bol Michael Jackson: MJJ Productions a MJJ Ventures.

V Júni/červnu 2014 podali právnici pozostalosti MJ Estate odvolanie, v ktorom žiadali, aby boli obvinenia voči spoločnostiam zrušené, pretože tie nemôžu byť stíhané za zodpovednosť zosnulej osoby, voči ktorej bola žaloba zamietnutá.

Sudca súhlasil, ale dal Robsonovým právnikom možnosť predložiť akékoľvek dôkazy, ktoré by mohli nejako súvisieť s jeho obvineniami.

V decembri/prosinci 2014, podali Robsonoví právnici už tretie dovolanie, v ktorom znova po-zmenili a rozšírili svoje obvinenia voči týmto spoločnostiam.

V marci/březnu2015, MJ Estate podali ďalšie odvolanie, ale počas vypočúvania sudca ich odvolanie zamietol, a ponechal Robsonovým právnikom ich status dokazovania.

Sudca počas týchto jednaní a času dokazovania neberie do úvahy či ide o fakty a skutočnosti, ale silu a hodnovernosť dôkazov, a teda aj ich právny základ a výklad, na základe ktorého by mohol to, čo by uznal na základe zákona za vhodné a faktické povoliť ako dôkaz.

Obhajoba MJ Estate v danom čase nemôže predložiť protidôkazy, môže iba argumentovať zákonmi, či akékoľvek predložené dôkazy žaloby majú právnu silu a či ich zákony umožňujú použiť.

Sudca sa doteraz stále rozhodoval len na základe informácií, a žiadal stále viac informácií=čo je čo, kto je kto, o nielen udalostiach, ale aj súsledných dôkazoch, ktoré sa viažu na obdobie rokov 1990-1997.

Na základe toho sa potom rozhoduje.

Konečné rozhodnutie si sudca nechá na presne určený termín pojednávania kedy zhodnotí, že má dostatok informácií, a rozhodne, či prípad zruší, alebo posunie na civilný proces.

Sudca predbežne určil dátum pojednávania procesu v marci/březnu 2016 na marec/březen 2017.

Wade Robson v júly/červenci 2016 vymenil svojich právnikov a právnu firmu, ktorá ho zastupuje, a boli zverejnené niektoré informácie o dianí medzi obomi stranami.

Začiatkom septembra/záři 2016 Robsonoví právnici požiadali znova súd, aby obvinenia boli zmenené a doplnené, kde pridali k už existujúcim tvrdeniam-obvineniam aj emocionálne a psychické následky zo zneužitia, a priamu zodpovednosť spoločností za úplne riadenie sexuálneho zneužívania, ktorých aktivity mali byť účelovo inscenované s cieľom sexuálne zneužívať deti.

MJ Estate podali okamžité odvolanie, v ktorom žiadali súd o zamietnutie týchto obvinení, keďže nie je možné akokoľvek overiť a dokázať aktivity a konania spoločností, v mene ktorých ich riadili konkrétne osoby, ktoré v žalobe sú tiež uvedení ako spoluzodpovední.

Ak sudca rozhodne, a uzná tieto nové zmeny, vyžiada si to ďalší čas a peniaze na skúmanie týchto okolností a ďalšie dovolania k sudcovi.

Jedna výhoda, ktorá je na strane MJ Estate je fakt, že právne nie je možné meniť žaloby, ak žalujúca strana vedela už na začiatku, koho a čo chce žalovať a z čoho obviniť, a teda neuviedli vo svojich prvých žalobách faktické znalosti a vedomosti o okolnostiach, na ktorých je založený prípad = že museli vedieť, kto riadi spoločnosti, čo robila spoločnosť, kedy a v akom rozsahu….

Tieto skutočnosti boli uvádzané v odvolaniach zo strany MJ Estate už v roku 2014 a 2015, pri oboch odvolaniach, čo potvrdil aj sudca.

Právnici Robsona však na tieto skutočnosti vôbec nereagovali, a nezahrnuli ich vtedy a odvtedy do svojich žalôb, až v poslednej zmene v septembri/záři 2016.

Navyše, v tomto novom odvolaní a pozmenenej žalobe nepriniesli žiadne nové zistenia a sú v podstate tie isté, ako predtým, a teda neslúžia pre sudcu ako nové informácie, ktoré by menili doterajšie známe fakty.

V odvolaniach MJ Estate sa uvádza, že Robsonoví právnici doteraz nedokázali ako sa mali spoločnosti podieľať a zodpovedať za riadenie sexuálneho zneužívania, akým spôsobom, kým, a v koho zastúpení.

Podľa zákona, Robsoboví právnici musia dokázať, že spoločnosti, ktoré vlastnil Michael, ho priamo dostali do starostlivosti a priameho riadenia alebo kontroly pod Michaelom Jacksonom = Michael Jackson osobne riadil súkromný život mladého Robsona.

Znamená to, že Robson musel mať nejakú zmluvu na ovládanie jeho života Michaelom, ktorý potom spravovala spoločnosť a organizovala jeho život, kde teda musí byť nejaké spojenie na akýsi zamestnávateľský vzťah.

Robsonové osobné obvinenia sa však vzťahujú na vzťah medzi ním a Michaelom ako osobou.

Podľa jeho obvinení, on a jeho rodina mali prísť do USA na nesúvisiacu návštevu v rámci speváckej a tanečnej súťaži, a nevedel o nej ani Michael ani jeho spoločnosti, pričom sa s Michaelom predtým stretli v jeho rodnej Austrálii.

Bola to však Robsonová matka, ktorá kontaktovala asistentku Michaela a požiadala ju, či sa môžu stretnúť s Michaelom.

Od určitého času sa tak rodina Robsonových dostala do osobného vzťahu s Michaelom, občas ho stretli a boli aj návštevníkmi ranča Neverland.

Podľa jeho tvrdení, zneužívanie malo začať asi 1,5 roka predtým ako mali Robsonovci nejaké obchodné spojenie na Michaela = Robsonova nahrávacia zmluva a pracovná zmluva pre Robsonovú matku.

Preto podľa takejto časovej línii nemohli spoločnosti nielen vytvoriť nejaké prostredie na zneužívanie, keďže nemali žiaden vzťah k Robsonovi, ale ani by nemohli zabrániť v priateľstve medzi Robsonom a Michaelom.

Podľa Robsonových nových odvolávacích tvrdení, spoločnosti Michaela ho neochránili a nevarovali pred možným ohrozením a zneužitím….

Podľa obvinení, malo dôjsť k zneužívaniu v nejakej rezidencii, kde rodina bola hosťami Michaela.

To znamená, že k zneužívaniu nedošlo v nejakej kancelárii, alebo v rámci nejakého programu pre mládež alebo detské aktivity, ktoré by riadila spoločnosť, ale ako čisto súkromná záležitosť prenocovania u rodinného priateľa v dome.

Podľa zákona, na ktorý sa odvoláva MJ Estate, spoločnosti tak nemali žiadnu právnu zodpovednosť za dianie mimo ich aktivít a priestorov.

Medzi právnymi konfrontáciami ide o takmer jednoznačné výhody pre MJ Estate a zákony sú na strane MJ Estate.

Robsosoví právnici nevedia doteraz špecifikovať o aký druh spoločností išlo, hoci sa snažia vykresliť MJJP a MJJV ako spoločnosti, ktoré mali byť niečo ako školy, kempy alebo denné centrá, ktoré deťom ponúkali nejaké programy na ich realizáciu v zábavnom priemysle, a organizovanie ich voľného a profesionálneho času.

Rovnako nevedeli/nevedia identifikovať, ktoré konkrétne osoby mali byť zodpovedné za riadenie takýchto aktivít, a komu sa mali zodpovedať za riadenie a rozhodovanie.

MJ Estate vo svojom ostatnom odvolaní poukazuje na to, že Robsonoví právnici spomenuli vo svojich žalobách aj vyšetrovanie z roku 1993.

To znamená, že Robson aj jeho matka si boli vedomí od začiatku, spred 20. rokov, nielen vtedajších obvinení, ale sa zúčastnili vyšetrovania ako aktívni svedkovia a vždy odmietali akékoľvek obvinenia zo zneužívania Michaelom.

Aj po týchto obvineniach v roku 1993 a vyšetrovaní, naďalej boli v blízkom a osobnom kontakte s Michaelom.

Najmä v roku 2005 počas súdneho procesu, počas ktorého obaja, Robson aj jeho matka vypovedali pod prísahou a opakovane odmietli obvinenia zo zneužívania.

Jeho vlastnými vyjadreniami z minulosti tak terajšie tvrdenia o zneužívaní či zodpovednosti spoločností, že ho neochránili pred zneužitím, a ešte tomu aj pomáhali nedávajú akýkoľvek zmysel.

Sudca má v najbližších dňoch rozhodovať, či je dostatok informácií preňho na to, aby sa vedel z tejto mozaiky rozhodnúť ako ďalej postupovať, či prípad zrušiť, alebo postúpiť do procesu.

Dokumenty, ktoré sú dostupné, a ktoré sa relatívne ťažko zháňajú vzhľadom na to, že sudca bol preložený na iný úrad, ktorý neaktualizuje právne dokumenty ako ten, kde bol predtým, tak z nich vyplývajú niektoré zaujímavé a kľúčové fakty.

Jedným z nich je aj fakt, aké štruktúry boli v skutočnosti, podľa podkladov MJ Estate, jednotlivé spoločnosti.

MJJ Productions bola založená v roku 1979 a MJJ Ventures v roku 1991.

Michael Jackson bol jediným výkonným riaditeľom, a riadiacim členom, a mal 100% podiel a vlastníctvo po celý čas od založenia spoločností až do jeho smrti.

Od roku 1994 rozšíril Michael Jackson riadenie z jedného na štyroch riaditeľov, teda on a traja ďalší: John Branca, Sandy Gallin a Marshall Gelfand.

V takomto zložení boli až do konca roka 1997.

V časovej línii, Robson tvrdí, že bol zneužitý v rokoch 1990-1997 (vo veku 7-14 rokov), a v druhej žalobe, v ktorej zastupuje Jamesa Safechucka tá istá právna firma s tými istými obvineniami voči Michaelovi Jacksonovi, mal byť Safechuck zneužívaný v rokoch 1988-1992.

V právnej spleti sa komplikujú súvislosti pre Robsona a Safechucka, pretože ak tvrdia cez svojich právnikov, že spoločnosti majú zodpovednosť a vedeli o zneužívaní a neohlásili to, vedúci riaditelia nemohli a nemali ako ovplyvniť konanie Michaela, ak by bol zneužíval chlapcov, a keby Michael Jackson chcel, mohol ich v obave vymeniť kedykoľvek ako výhradný vlastník a majiteľ.

Spoločnosti a ich vedenie tak nemali žiadnu kontrolu ani nemohli nijako ovplyvňovať konanie ich vlastníka.

Táto informácia je kľúčová preto, že podľa zákona, len v určitom časovom období mohli údajné obete žalovať spoločnosti, a to do 26 roku života, v čase kedy Robson a Safechuck zažalovali spoločnosti a Michaela Jacksona mali o 10 rokov viac.

Avšak, existuje jedna výnimka, kedy je možné žalovať aj po takomto roku života, resp. časovom období, ktoré sa viaže k 26 roku ich života.

Tou výnimku je iba fakt, že by spoločnosti mali reálnu moc nad vlastníkom, a dokázali zabrániť konaniu ich vlastníka proti jeho vôli, teda napr. vedieť, že vlastník koná niečo protizákonné a trestnú činnosť, ktorú by následne ohlásili, v tomto prípade by boli vedeli, že Michael Jackson zneužíva deti, a ohlásili by ho.

Spoločnosti MJJP a MJJV nemali žiadnu kontrolu nad Michaelom Jacksonom, on bol jediným a výhradným vlastníkom a majiteľom, ako aj riadiacim členom.

Toto je informácia, ktorú potrebuje sudca k tomu, aby vedel podľa zákona zhodnotiť, či všetky ostatné tvrdenia majú právny základ na to, aby bolo možné spoločnosti zodpovedať za konanie ich majiteľa a vlastníka.

Rovnako platí, že podľa týchto informácií si tak nemôžu Robson a Safechuck uplatniť výnimku zo zákona, a sudca na základe toho bude rozhodovať.

Už len táto informácia dokazuje, že sudca by mal prípad odvolať a zrušiť. Samozrejme, ak aj právnici MJ Estate predložili všetky ďalšie relevantné informácie, ktoré by sa vzťahovali na premlčaciu dobu a podobne.

Sudca v tomto prípade musí zo strany žalujúceho prijať všetky tvrdenia a „dôkazy“, nech by zneli akokoľvek absurdne, a len na základe faktov a informácií súvisiacich s obvineniami, ktoré si môže vyžiadať kedykoľvek, bude rozhodovať, kam bude smerovať samotná žaloba.

Avšak, v záverečnej obhajobe môže MJ Estate predložiť svoje dôkazy, a tam sa môže úplne zmeniť postavenie Robsona a Safechucka.

Podľa právnej logiky, ich právnik si je tohto vedomý, a podľa ich konania, aj mediálnej hry, zdalo by sa, že sa snažia nejako tlačiť na MJ Estate, aby došlo k mimosúdnemu vyrovnaniu.

Podľa postupu, Robsonoví právnici sa, samozrejme, môžu odvolať, resp. reagovať na predložené dôkazy zo strany MJ Estate.

Môžeme sa tak „tešiť“ na nové tlačové správy a mediálne hry, ako to robili doteraz, najmä v spolupráci s portálom RadarOnline.

Najbližšie pojednávanie bude 7.10., kedy sudca sa bude rozhodovať, a študovať predložené informácie.

Je niekoľko možností, ktoré sa môžu udiať.

- sudca povolí znova doplniť žalobu, a bude to trvať ďalších 6 mesiacov na preštudovanie nových informácií, ktoré predloží žaloba

- sudca odmietne ďalšie doplnenie žaloby, a teda vyhlási, že má dostatok informácií, a stanový dátum, kedy dôjde k záverečnému konaniu s oboma stranami, kde MJ Estate bude môcť predložiť svoje dôkazy. Podľa času, sudca by musel nanajvýš do konca novembra/listopadu určiť dátum pojednávania, ktoré by muselo byť do 7.2.2017

Obrázek