Randyho verzia problémov v rodine

Randyho verzia problémov v rodine. Toto napísal na Twitter:

1) When TJ asked my mother if he should ask for temporary guardianship, my Mother told TJ NO – twice.

Keď sa TJ spýtal mojej matky, či môže požiadať o dočasné opatrovníctvo, moja matka mu povedala NIE - a to dvakrát.

2) The Estate denied Rebbie, Janet and Jermaine access to the house when they returned to home to Calabasas with a letter written by Howard Weitzman, attorney for the Estate, who is not a resident of the home.

Estate zabránilo Rebbie, Janet a Jermainovi vstup do domu v Calabasas po tom, čo sa vrátili s listom od Howarda Wetzmana z Estate, ktorý nie je (obyvateľom domu?).

3) The Estate is trying to isolate my Mother from her family JUST LIKE THEY DID TO MICHAEL, in order to propagate their lies, financial agendas and to protect a fraudulent will.

Estate sa pokúša izolovať moju matku od jej rodiny PRESNE TAK, AKO TO UROBILI S MICHAELOM, a to preto, aby mohli propagovať ich klamstvá, narábať s financiami a chrániť podvodný testament.

4) The same people that are trying to manipulate my mother are the same people that were involved with my brother when he died.

Tí istí ľudia, ktorí sa snažia manipulovať moju matku sú tí istí, čo boli zapletení s mojím bratom keď zomrel.

5) In order to obtain temporary guardianship, TJ lied to the court. Rebbie, Janet, Jermaine and I would never harm our mother and we are doing our best to protect her and the Estate knows that. I want to know why Perry Sanders would consider a negotiation based on lies.

TJ klamal, aby dostal dočasné opatrovníctvo. Rebbie, Janet, Jermaine a ja sme nikdy neublížili matke ale snažili sme sa ju ochrániť a v Estate to veľmi dobre vedia. Rád by som vedel, prečo Perry Sanders uvažoval na základe klamstiev.

6) It is clear that anyone who stands up against the Executors of the Estate - John Branca, John McClain and their attorney Howard Weitzman - is denied access to my mother.

Je úplne zjavné, že každému, kto stojí proti správcom Estate - Johnovi Brancovi, Johnovi McClainovi a ich právnikovi Howardovi Weitzmanovi - je zabránený kontakt s mojou matkou.

7) It is my fear and belief, that they are trying to take my mother’s life.

To je môj strach a obávam sa, že sa pokúsia vziať mojej matke život.

Vložila: Zuzcoj