OUR TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON - ZUŠ B. Bystrica

OUR TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON

(Naša pocta Michaelovi Jacksonovi)

Druh aktivity: Koncert

Miesto konania: Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici na Štefánikovom nábreží č.6 - veľká koncertná sála

Dátum konania: 26. januára 2010

Účinkujúci: Študenti Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici

Samotné vystúpenie pozostáva z prezentácie tvorby Michaela Jacksona v podobe sólových speváckych vystúpení, sprevádzaných hudobníkmi konzervatória. Štyri skladby zaznejú aj so sprievodom speváckeho zboru konzervatória, sólového a skupinových tanečných čísel podaní študentov tanečného odboru konzervatória.

"Týmto projektom chceme vzdať poctu jednému z najväčších svetových umelcov vôbec a poukázať na jeho tvorbu, prínos do svetovej hudby a zároveň na jeho sociálne, mierové, environmentálne a humanistické posolstvo v duchu hesla jeho nadácie „Heal the world“ (Vyliečme tento svet), ktoré šíril a snažil sa ho aj napĺňať.

Tento koncert však plní aj inú, pre nás študentov dôležitú úlohu. Dáva nám, konzervatoristom, budúcim profesionálnym umelcom (spevákom, tanečníkom a hudobníkom), možnosť vyskúšať si v praxi prípravu takéhoto podujatia, ako aj príležitosť vystúpiť naostro pred verejným publikom, s pocitom zodpovednosti a snahou čo najlepšie predviesť dielo umelca takéhoto formátu, čo je pre nás dobrá prax a skúsenosť do budúcnosti.

Koncert by sme chceli uviesť v podobe výchovných koncertov v školách, ktoré o to prejavia záujem, čím chceme upriamiť pozornosť mladých ľudí nielen na kvalitnú hudbu Michaela Jacksona, ale aj na hodnotné myšlienky, ktoré tento umelec presadzoval a finančne podporoval v celosvetovom meradle."

Image and video hosting by TinyPic

Napísala: Zuzcoj

Zdroj: LINK